คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1