ประชุมภายในกลุ่มอำนวยการ

นายสมภพ  ทิพย์เวียง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต  1  เป็นประธานในการประชุมภายในกลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต  1  เพื่อชี้แจงข้อราชการ  พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน  และสอบถามถึงปัญหาอุปสรรคในการทำงาน  ในการนี้ได้ให้กำลังใจแก่บุคลากรภายในกลุ่มในการปฏิบัติงานอีกด้วย  ณ  ห้องประชุมพลอยไพลิน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต  1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  12 มิถุนายน  2563