ประชุมเตรียมการประชุมบูรณาการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1  และนายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวจอมญาดา  โชคธาดานันท์  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1  ประชุมเตรียมการประชุมบูรณาการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ   ร่วมกับคณะทำงานจากศึกษาธิการจังหวัดลำพูน  จากที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้มอบหมายเป็นสถานที่จัดการประชุมบูรณาการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษาจังหวัดลำพูน โดยกำหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ 11  กุมภาพันธ์ 2564  ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย