จัดทำคู่มือตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

นางสาวจอมญาดา โชคธาดานันท์ ผู้อำนวยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมเป็นคณะทำงานบรรณาธิการกิจ เพื่อจัดทำคู่มือตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการประเมินผู้บริหารองค์การของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2