ร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการถอดบทเรียนและติดตามผลการดำเนินงานการประเมินตัวชี้วัดฯ

นางสาวเจนจิรา ปัญญาเหล็ก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการถอดบทเรียนและติดตามผลการดำเนินงานการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9