ประชุมติดตาม WFH กลุ่มอำนวยการ

นายวินัย  แป้นน้อย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1  ประชุมติดตามงาน  WFH (Work From Home) ของกลุ่มอำนวยการ  ด้วยระบบ  Google Meet เพื่อติดตามการทำงานของบุคลากรภายในกลุ่มที่ปฏิบัติงานอยู่ที่บ้าน  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1  และบุคลากรในทุกทุกคนเข้าร่วมฯ  ณ  ห้องประชุมพลอยไพลิน  การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  20  เมษายน  2564