รับ นศ. ป.โท มรภ.เชียงใหม่ และบรรยายพิเศษ

นางสาวจอมญาดา  โชคธาดานันท์  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ลำพูน  เขต 1  ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพบริหารการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 5 คนระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565