ประชุมกลุ่มอำนวยการเดือนพฤษภาคม

นางสาวจอมญาดา  โชคธาดานันท์  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  สพป.ลำพูน  เขต 1  ดำเนินการประชุมภายในกลุ่มอำนวยการประจำเดือนพฤษภาคม 2565  เพื่อมอบหมายภารกิจงาน  และติดตามผลการดำเนินงาน  ณ  ห้องอำนวยการ สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2565