เล่นเปตองเพื่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ สนามเปตอง ศาลาธารารวมใจ สพป.ลำพูน เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายธราพงศ์ สุเทียนทอง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นำข้าราชการในสังกัดฯ เล่นเปตองเพื่อสร้างเสริมสุขภาพหลังจากการเลิกงานประจำ ในทุกวันพธของสัปดาห์ ด้วยการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการในสังกัดฯ หันมาเล่นกีฬาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด เสริมสร้างสุขภาวะให้มีจิตใจร่างเริง แจ่มใส และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกติกาการเล่นกีฬาเปตอง เพื่อให้มีพลานามัยที่สมบูรณ์ คลายเครียดจากการทำงาน และเสริมสร้างความสามัคคีโดยมีกีฬาเปตองเป็นสื่อ โดยนายธราพงศ์ สุเทียนทอง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ได้กล่าวว่า การเล่นกีฬานอกจากช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความรักความสามัคคีแก่ในหมู่คณะ เนื่องจากกีฬาทำให้คนอยู่ร่วมกับสังคมได้ ทำให้คนรู้จักการให้อภัย เสียสละ ทำให้คนมีระเบียบวินัย ซึ่งกีฬาเปตอง เป็นกีฬาที่มีประโยชน์ทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ การเล่นเปตอง ถือเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับประชาชนทุกช่วงวัย เนื่องจากเป็นการออกกำลังกายที่ไม่ต้องใช้กำลังมาก และฝึกการเล่นกีฬาร่วมกันเป็นทีม ก่อให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะแล้ว ยังสามารถลดความเครียดจากภารกิจ หน้าที่การงานได้เป็นอย่างดี