ประชุมภายในกลุ่มอำนวยการประจำเดือนมิถุนายน 2565

นางสาวจอมญาดา  โชคธาดานันท์  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  สพป.ลำพูน  เขต 1  ดำเนินการประชุมภายในกลุ่มอำนวยการประจำเดือนมิถุนายน 2565  เพื่อวางแผนการทำงาน  มอบหมายภารกิจงาน  และติดตามผลการดำเนินงาน  ณ  ห้องอำนวยการ สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  2565