ประชุมภายในกลุ่มอำนวยการ

นางสาวจอมญาดา  โชคธาดานันท์  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  สพป.ลำพูน  เขต 1  ดำเนินการประชุมภายในกลุ่มอำนวยการ  เพื่อมอบหมายภารกิจเร่งด่วน  วางแผนการทำงาน  มอบหมายงาน  และติดตามผลการดำเนินงาน  ณ  ห้องอำนวยการ สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  27  มิถุนายน  2565