รับรองมาตรฐานการ ให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (มาตรฐาน GECC)

นางสาวจอมญาดา  โชคธาดานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ลำพูน  เขต 1  ร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำแนวทางรับรองมาตรฐานการ ให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (มาตรฐาน GECC) ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2566  โดย ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแนวทางรับรองมาตรฐานการ ให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (มาตรฐาน GECC) เพื่อเป็นองค์ความรู้การดำเนินงานพื้นฐานตามประเด็น เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานได้รับทราบรับรู้และเข้าใจไปสามารถนำไปใช้ในบริบทของหน่วยงานตนเองได้ รวมทั้งศึกษาแนวทางเกณฑ์คุณภาพและเกณฑ์ผลลัพธ์ จัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำหรับหน่วยงานในสังกัดที่สนใจสมัครรับรองมาตรฐาน GECC เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด สพฐ. มีแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ บางพลัด กรุงเทพมหานครฯ