ประชุมภายในกลุ่มอำนวยการประจำเดือนมกราคม 2566

นายวินัย  แป้นน้อย  รองผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  และนางสาวจอมญาดา  โชคธาดานันท์  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  สพป.ลำพูน  เขต 1  ดำเนินการประชุมภายในกลุ่มอำนวยการประจำเดือนมกราคม  2565  เพื่อวางแผนการทำงาน  มอบหมายภารกิจงาน  และติดตามผลการดำเนินงาน  ณ  ห้องอำนวยการ สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  25  มกราคม  2566