รับนศ.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

นางสาวจอมญาดา  โชคธาดานันท์  ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ลำพูน  เขต 1  ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพบริหารการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 8 คน  ระหว่างวันที่ 3 – 25  เมษายน 2566  ณ  ห้องประชุมทานตะวัน  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  3  เมษายน  2566